Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Adres szkoły: 26-600 Radom

ul. Kolberga 5

Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00

Telefon: 48 363 75 73

Tel./fax: 48 363 73 62 

Tel. kom. 509 971 995 

E-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Strona szkoły: https://psp33.radom.pl/

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako: RODO) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu, ul. Kolberga 5, 26-600 Radom (dalej również jako: ADO).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Oskara Zacharskiego, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
  2. realizacji zawartych przez ADO umów;
  3. na podstawie udzielonej zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody;
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
  1. 6 ust.1 lit. a RODO - jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (m.in. przetwarzanie wizerunku);
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. wypełnienia obowiązków jakie na ADO nakładają: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r., ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe);
  4. 6 ust. 1 lit. e RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na polecenie ADO (m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT).
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 7. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek posiada Pani/Pan prawo do:
  a. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu danych osobowych;
  b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu;
  c. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  d. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W większości sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z prawa oświatowego oraz innych przepisów i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.
  W pozostałym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w RODO.