Z kart historii szkoły 33.

Był rok 1959. Dnia 15 czerwca na placu przy ulicy Zimnej rozpoczęto budowę  Szkoły Podstawowej nr 33, a już 23 czerwca 1961 roku odbyło się w niej pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Kierownikiem szkoły został Edward Banaszkiewicz, a jego zastępcą Stanisław Suchecki. Liczba oddziałów wynosiła wówczas 23, a grono pedagogiczne liczyło 22 osoby.

            Dnia 1 września 1961 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły i rozpoczęcie roku szkolnego.

            W dniu 2 października 1962 roku został ufundowany sztandar szkoły. To ten właśnie sztandar towarzyszy wszelkim uroczystościom szkolnym, to w jego obecności składają ślubowanie  pierwszacy rozpoczynający naukę w naszej szkole i przyrzekają sławić dobre imię PSP nr 33 jej absolwenci.

            Po pięciu latach piastowania stanowiska dyrektora szkoły pan Edward Banaszkiewicz powierzył kierowanie szkołą pani Marii Rudeckiej, jednak po upływie roku szkolnego ponownie powrócił na stanowisko kierownika szkoły.

Szczególnie ważnym momentem w życiu społeczności uczniowskiej było pożegnanie w dniu 14 czerwca 1969 roku pierwszych absolwentów szkoły. Tak pisano o tym fakcie w lokalnej prasie:

            We wrześniu 1961 roku do pachnącego świeżym tynkiem budynku przy ulicy Kolberga ( wówczas Zimnej) wprowadzili się pierwsi użytkownicy. Dziś tamte maluchy, prowadzone troskliwie za rękę i poznające pierwsze litery alfabetu, mają po piętnaście lat. Zamiast o elementarzu Falskiego- myślą o prawie dorosłym życiu w liceach i technikach. Mury, w których przez osiem lat cieszyli się, smucili, poznawali tajemnice świata - goszczą ich po raz ostatni.

            Częste wzmianki w prasie dotyczące naszej szkoły były dowodem, że od samego początku byliśmy pozytywnie postrzegani przez opinię społeczną.

 Na początku lat 70-tych znacznie powiększyło się grono pedagogiczne i liczba oddziałów szkolnych. W tym roku, tak jak wiele innych szkół, przygotowywała się do kolejnej reformy szkolnictwa, tzw. 10-latki.

Zgodnie z planem szkoła była wybudowana dla 620 uczniów, a pod koniec lat 70-tych liczba dzieci uczęszczających do naszej szkoły była trzykrotnie większa. Z tego powodu zajęcia trwały od godziny 7.00 rano do 19.00 wieczorem.

W związku z odejściem w roku 1986 na emeryturę pana Banaszkiewicza, nowym dyrektorem szkoły mianowano panią mgr Jolantę Paduszyńską, która sprawowała swoją funkcję do roku 1991.

Lata jej urzędowania to trudny okres przemian politycznych i ekonomicznych w kraju, tym samym trudny i dla oświaty. Jednak pani dyrektor Paduszyńska potrafiła tak poprowadzić placówkę, iż to właśnie wtedy Szkoła Podstawowa nr 33 zyskała bardzo wysoki poziom nauczania. Za całokształt pracy pani dyrektor Jolanta Paduszyńska została uhonorowana Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania.

W roku szkolnym 1991/1992 dyrektorem szkoły została mgr Anna Polak - Kocińska. Pani dyrektor zadbała szczególnie o potrzeby dzieci, wymagających pomocy w nauce i przyczyniła się do zorganizowania w szkole szeregu zajęć wyrównawczych.

Nie zapomniała także o uczniach szczególnie uzdolnionych, którzy mogli rozwijać swe talenty, uczestnicząc w bogatej ofercie kół zainteresowań.

Taki sposób zarządzania pani dyrektor Polak - Kocińskiej sprawił, iż szkoła 33 znajdowała się wówczas pierwszej trójce pośród radomskich podstawówek, pod względem dostawania się jej absolwentów do szkół średnich.

Pani dyrektor Polak - Kocińska doprowadziła także do zwiększenia powierzchni użytkowej szkoły poprzez przejęcie w roku 1993 budynku przedszkola przy ulicy Siennej i wybudowanie korytarza łączącego dwie oddzielne dotychczas placówki.

 Dzięki wyremontowaniu i wyposażeniu nowo utworzonych sal lekcyjnych, zaistniała możliwość rozdzielenia klas I- III od klas starszych, tzn. IV- VIII.

Nową lokalizację zyskały też: biblioteka, świetlica, stołówka i gabinet dyrektora szkoły. Założono także czytelnię, której dotychczas w szkole nie było.

Widząc potrzebę edukacji informatycznej swoich uczniów, pani dyrektor utworzyła nowoczesną pracownię komputerową - była to jedna z pierwszych sal komputerowych w radomskich szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 1996/97 stanowisko dyrektora szkoły objęła pani dyrektor, magister Jadwiga Komorek, która wcześniej pełniła funkcję wicedyrektora PSP nr 33.

Z jej inicjatywy po 33 latach istnienia budynek szkolny doczekał się generalnego remontu. Wymieniono instalację sanitarną, elektryczną i cieplną, a także stolarkę okienną oraz zmieniono parkiet na nową wykładzinę. Większość pracowni lekcyjnych zyskała nowoczesny i funkcjonalny wygląd.

Był to czas kolejnej reformy edukacji, która postawiła nowe wyzwania zarówno przed uczniami, jak też przed kadrą pedagogiczną.

           Lecz szkoła to nie tylko nauka, to także wspólne zabawy, wspólne świętowanie ważnych wydarzeń, to wycieczki po naszym mieście i kraju, które pozwalają odnajdywać najpiękniejsze zakątki naszej ojczyzny i poznawać jaj historię i tradycje.

           W latach 2004 - 2007 uczniowie i nauczyciele mieli  również możliwość poszerzania swej wiedzy o świecie współuczestnicząc w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius - Legendy Europy

           Zaś w roku 2010 społeczność szkolna świętowała uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Od początku roku szkolnego 2011/2012 dyrektorem szkoły została pani mgr Dorota Kaflińska, a już 14 października  szkoła uroczyście obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Pani dyrektor zainicjowała organizację międzyszkolnych konkursów, m.in. Festiwalu Piosenki Angielskiej - Sing Along, polonistycznego Poznaj z nami? dla uczniów klas 4 - 8, jak i matematycznego dla klas 1 ? 3 Matematyczne potyczki,. Konkursowe potyczki każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród partnerskich szkół.

             

Od dnia 01.09.2016 r. stanowisko dyrektora szkoły obejmuje  mgr Andrzej Tomczyk.

Od początku konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnej szkoły. Wspiera realizację programów oraz projektów na rzecz jej rozwoju:  

 • Xmas Cards and Decorations na platformie e-learningowej eTwinning,
 • corocznych festynów dla środowiska lokalnego,
 • uroczystości związanych z rocznicami Odzyskania przez Polskę Niepodległości 33 dla Niepodległej,
 • Szkolnego Biegu Niepodległości,
 • Szkolnego Kolędowania,
 • Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej,
 • rajdów, wycieczek, wyjazdów zagranicznych uczniów rozwijających umiejętności językowe ( Wielka Brytania, Słowacja),
 • Zielonych i Białych Szkół, w tym obozów narciarskich.

Pan Andrzej Tomczyk jako dyrektor szkoły jest inicjatorem i twórcą działań innowacyjnych.

Dyrektor nadzorował proces rozbudowy szkoły, który zakończył się oddaniem do użytku nowej sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska sportowego, kuchni z jadalnią, 6 pracowni dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej i dwóch pomieszczeń przeznaczonych na nowoczesne świetlice. Pozyskał także fundusze na wyposażenie nowego budynku szkoły. Zadbał również o tereny zielone, zagospodarował przestrzeń wokół szkoły. Prowadzi stale intensywne prace remontowe i  troszczy się o nowoczesne wyposażenie.

Wartościowym pomysłem była organizacja Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, w ramach którego stworzono nowe pracownie wyposażone w specjalistyczne pomoce (np. kabina terapii sensorycznej), służące uczniom niepełnosprawnym.

Szkoła dzięki tym dynamicznym działaniom stała się jedną z najnowocześniejszych w Radomiu.

We współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu oraz ze spółką Wodociągi Miejskie dyrektor pozyskał fundusze z programu unijnego ,,Life ? adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia?, czego efektem jest zastosowanie błękitno ? zielonej infrastruktury na terenie szkoły.

W zakresie tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów dba o działalność Samorządu Szkolnego, respektując jego uprawnienia i wspierając inicjatywy podejmowane przez uczniów w ramach działalności:

 • Szkolnego Klubu Wolontariatu,
 • Szkolnego Koła Caritas,
 • Klubu Szkół UNICEF
 • Szkolnej Kasy Oszczędnościowej,
 • kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Propaguje i wspiera uczniów w szeregu działań charytatywnych na terenie szkoły i poza nią, m.in.:

 • Szlachetna Paczka,
 • kwesty z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Pomoc dla Nigru,
 • Góra Grosza,
 • Wkręć się w pomaganie,
 • Uczeń Uczniowi,
 • Złotóweczka dla pieseczka i koteczka.

Uwzględnia potrzeby uczniów mających trudności w nauce i propaguje pracę z uczniem zdolnym, dlatego realizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, konkursy przedmiotowe i turnieje sportowe, m.in.:

 • Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej - Sing Along,
 • Międzyszkolny Turniej Matematyczne potyczki,
 • Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny Poznaj z nami?
 • Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora szkoły,
 • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla Klas I ? III - Jeden autor ? jeden wiersz,
 • Ogólnopolski Memoriał Danuty Fryszkowskiej w piłce siatkowej dziewcząt,
 • Międzypowiatowa Liga Piłki Siatkowej. 

Efektem różnorodnych  działań szkoły są sukcesy uczniów odnoszone w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Dwóch uczniów zostało stypendystami projektu Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych ? Najlepsza Inwestycja w Człowieka. Za swoje działania szkoła otrzymała certyfikaty: Szkoła w Chmurze, certyfikat OSE i Szkoła Przyjazna Rodzinie. Dyrektor rozwinął współpracę z klubami sportowymi naszego miasta, czego efektem są liczne zajęcia treningowe realizowane w szkole również z udziałem uczniów.

W swojej pracy dyrektor PSP nr 33 w Radomiu szczególną uwagę zwraca na wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych. Kultywując długoletnią tradycję szkoły, dba o organizowanie uroczystych obchodów rocznic szkolnych i państwowych oraz o wizerunek szkoły, promując jej działania w środkach masowego przekazu oraz poprzez działalność strony internetowej.

Rok 2021 to czas jubileuszu 60 ? lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu w myśl słów:

Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość.