Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę niniejszego opracowania:
 

• Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 02.62.558 ze zm.);
• Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 10.33.178);
• Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. 09.178.1380 ze zm.);
• Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 07.43.277 ze zm.);
• Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 06.191.1410 ze zm.);
• Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 02.113.985 ze zm.);
• Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 07.89.590 ze zm.);
• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r., poz. 737);
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
Ustawa 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 59)
• Ustawa z 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.);
• Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 129 poz. 1444);
• Rozp. MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6. poz. 69 Z późn. zm.);
• Rozp. RM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.z 2009 r. nr 105, poz. 870);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 03.169.1650 ze zm.);
• Rozp. MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 10.109.719);
• Rozp. RM z 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 06.191.1415);
• Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21.08.2015 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
 
Cele procedur: zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:
• wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
• usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,
• zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły.
Dotyczy:
• nauczycieli
• rodziców
• uczniów
• pracowników administracyjno-obsługowych
TELEFONY ALARMOWE:
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE,
998 - STRAŻ POŻARNA
997 – POLICJA
DLA WSZYSTKICH SŁUŻB -112
W celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami szkoły oraz całym środowiskiem szkolnym, a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w szkole, stosuje się następujące procedury:
I. Procedura przebywania w budynku szkoły.
1. Przebywanie osób postronnych w budynku szkoły podlega kontroli.
2. Osoby wchodzące do szkoły są zobowiązane do wpisania czasu i celu swego pobytu do "Zeszytu wejść i wyjść" znajdującego się w punkcie kontrolnym przy głównym wejściu.
3. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły przekazują je -w przedsionku lub szatni - nauczycielowi dyżurującemu.
4. Dopuszcza się przebywanie rodziców uczniów niepełnosprawnych w szkole.
II. Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych.
1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy pozostają pod opieką wychowawców świetlicy od godz. 6.30 do godz. 17.00
2. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły najwyżej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
3. Uczniowie klas IV-VIII mogą przebywać w bibliotece szkolnej lub czytelni - przed i po zakończeniu lekcji - tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela (w uzasadnionych przypadkach i złożeniu stosownej prośby od rodziców).
4. Od 7.00 do 7.10 dzieci mają prawo zbierać się przed salą lekcyjną pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżury na piętrach.
5. Uczniowie klas I-III są odbierani bezpośrednio od rodziców i całą klasą przechodzą do sali lekcyjnej.
6. Uczniowie podczas pobytu w szkole są pod stałą opieką nauczycieli.
7. Rodzice uczniów klas I-III odbierają swoje dzieci zaraz po zakończeniu zajęć szkolnych, jeśli dziecko uczęszcza do świetlicy to rodzice zgłaszają odbiór nauczycielowi świetlicy.
8. Rodzice niemogący osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi informacji w formie pisemnej (w nagłych przypadkach telefonicznie lub osobiście) kto w danym dniu zabierze dziecko ze szkoły. Zgłaszają tę sytuację wychowawcy klasy oraz (jeśli dziecko korzysta ze świetlicy) także nauczycielowi świetlicy.
9. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas I-III sprowadzani są do szatni przez nauczyciela mającego z nimi ostatnią lekcję.
III. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych.
1. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, zgodnie z planem zajęć uczniów.
2. Dzwonek rozpoczyna i kończy zajęcia lekcyjne.
3. Uczniowie pozostają w szkole w czasie trwania ich zajęć lekcyjnych, nie wolno im samowolnie oddalać się poza jej teren.
4. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności, zaznacza nieobecności i na bieżąco notuje spóźnienia.
5. Uczeń jest poinformowany o planowanych zmianach w planie lekcji przez wychowawcę lub innych nauczycieli oraz informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.
6. Na terenie szkoły uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. W sekretariacie szkoły jest dostępny dla uczniów telefon stacjonarny. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych i telefonów komórkowych opisane są w procedurze używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych niniejszego dokumentu.
7. Po zakończonych zajęciach klasa jest zobowiązana pozostawić porządek w sali - odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
8. Każda klasopracownia ma swój regulamin, z którym jej opiekun zapoznaje uczniów na początku września.
IV. Procedura kontaktów z rodzicami.
1. Indywidualne sprawy dotyczące konkretnego ucznia i problemów dydaktyczno-wychowawczych z nim związanych rodzice uzgadniają (w zależności od rodzaju sprawy) z nauczycielem przedmiotu, z wychowawcą klasy, z pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem. Jeżeli efekt tych rozmów nie satysfakcjonuje ich, udają się do Dyrektora Szkoły.
2. Do kontaktów z Dyrektorem Szkoły w sprawach ogólnych, dotyczących całej klasy, uprawnieni są przedstawiciele rad rodziców tzn. oddziałowych i Rady Rodziców Szkoły.
3. Zebrania wychowawców klas z rodzicami odbywają się w terminach podanych w kalendarzu roku szkolnego.
4. Rodzice bezpośrednio kontaktują się z nauczycielem w czasie zebrań ogólnych oraz w czasie pierwszych wtorków miesiąca (z wykluczeniem przypadków nagłych). Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e-mailowy na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.
V. Procedura prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych.
1. Każdy wychowawca klas I-III:
a. Zbiera od rodziców oświadczenia według przyjętego przez szkołę wzoru (termin - pierwszy tydzień września), w których rodzice wyrażają zgodę na samodzielne powroty dziecka ze szkoły do domu, przejmując za nie odpowiedzialność w tym czasie.
b. Gromadzi i przechowuje oświadczenia w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.
c. Zamieszcza nazwiska dzieci, posiadające pozwolenie na samodzielny powrót w teczce wychowawcy i informuje o tym innych nauczycieli prowadzących ostatnią lekcję w klasie.
d. Samodzielny sporadyczny powrót dziecka, udokumentowany stosownym oświadczeniem, które mają obowiązek złożyć rodzice, zamieszcza w teczce wychowawcy i informuje o tym innych nauczycieli prowadzących ostatnią lekcję w klasie.
e. Zamieszcza w teczce wychowawcy listę dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w szkole .Czas oczekiwania na zajęcia pozalekcyjne uczniowie klas I-III spędzają w świetlicy. Rodzic zobowiązany jest wówczas wypełnić kartę świetlicy.
2. Wychowawcy klas IV-VIII sporządzają listy uczniów klas IV-VIII oczekujących na zajęcia pozalekcyjne w czytelni szkolnej i przekazują ją nauczycielowi bibliotekarzowi.
Procedura gromadzenia wyżej wymienionej dokumentacji powtarzana jest w każdym roku szkolnym.
VI. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
1. Usprawiedliwień nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych dokonują rodzice, dostarczając pisemną prośbę o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy.
2. Ponadto usprawiedliwienie może nastąpić na podstawie:
• zwolnienia lekarskiego;
• zwolnienia przez nauczyciela-opiekuna (jeśli dziecko reprezentuje szkołę np. w zawodach sportowych lub
w konkursach pozaszkolnych).
3. Pisemne usprawiedliwienia nieobecności uczniowie przynoszą maksymalnie do dwóch tygodni po dacie ustania nieobecności. W przeciwnym wypadku godziny nieobecne są nieusprawiedliwione.
VII. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych.
1. Zwolnienie uczniów następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela (wychowawcy) w porozumieniu z rodzicami.
2. Uczniów może zwolnić wychowawca lub nauczyciel uczący w klasie (w porozumieniu z rodzicami ucznia).
VIII. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji.
1. W przypadku stwierdzenia, że uczniowi coś dolega podczas lekcji nauczyciel podejmuje następujące działania:
• Zasięga opinii pielęgniarki szkolnej, która w razie potrzeby skontaktuje się z rodzicami i ustali z nimi dalsze postępowanie w sprawie ucznia.
• W przypadku nieobecności higienistki(pielęgniarki) kontaktuje się z wychowawcą klasy, który telefonicznie ustali z rodzicami ucznia formę powrotu dziecka do domu (w razie nieobecności wychowawcy nauczyciel sam podejmuje ww. czynności).
2. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe pielęgniarka lub nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców dziecka oraz dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
3. Uczeń chory nie może pozostać bez opieki.
IX. Procedura postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji.
Nauczyciel podejmuje następujące działania:
1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu.
2. Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy.
3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i w razie potrzeby wzywa rodziców w celu poinformowania o zachowaniu dziecka.
4. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły.
5. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, wychowawca, rodzice) w celu eliminacji zachowań niepożądanych.
6. Zgłasza sprawę do Dyrektora.
X. Procedura postępowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji w celu wprowadzenia się w stan odurzenia nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
• przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
• wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły;
• wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
Uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania natomiast rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Wychowawca może zaproponować rodzicom w ramach interwencji profilaktycznej skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udziału dziecka w programie terapeutycznym;
• jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły wówczas Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
2. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń pali papierosy lub inne wyroby tytoniowe (w tym e-papierosy) nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
• przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy;
• wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły;
• wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
Uczeń zostaje zobowiązany do zaniechania negatywnego postępowania natomiast rodzice do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły wówczas Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
3. Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące działania:
• powiadamia wychowawcę klasy;
• odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego;
• wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;
• zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu dziecka w szkole lub przeniesienia do placówki służby zdrowia bądź przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia z Dyrektorem szkoły;
• Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
4. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien zabezpieczyć daną substancję do przyjazdy policji, oraz powiadomić Dyrektora szkoły.
5. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk podejmuje następujące działania:
• w obecności innej osoby (pedagoga, wychowawcy, Dyrektora) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tą substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;
• powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
• gdy uczeń odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor wzywa policję.
6. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji, należy powiadomić Dyrektora szkoły, zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły oraz uniemożliwić dostęp do tych przedmiotów.
XI. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli.
Nauczyciel:
1. Niezwłocznie po dzwonku na przerwę rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem.
2. Przebywa w wyznaczonym miejscu pełnienia dyżuru, które opuszcza wraz z dzwonkiem na lekcje.
3. Miejscem dyżuru są korytarze, schody, sanitariaty, stołówka, łącznik, szatnie klas, szatnia wychowania fizycznego.
4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsca umożliwiające mu dozorowanie całego miejsca dyżurowania.
5. W miarę możliwości stara się eliminować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje polecenia oraz egzekwuje ich wykonanie przez uczniów.
6. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
7. Zawiadamia Dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły,
8. W miarę możliwości ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, tablice, itp.) przez uczniów na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i Dyrektora szkoły.
9. Jeśli zdarzył się wypadek na terenie szkoły podczas pełnienia dyżuru, w wyniku którego uczeń utracił przytomność lub ma silne dolegliwości bólowe nauczyciel wzywa służby ratownicze (pogotowie ratunkowe) i powiadamia o tym fakcie rodziców dziecka oraz powiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.
10. Zgłasza wychowawcy niewłaściwe zachowanie uczniów.
11. Pełni dyżur w sposób czynny nie zajmując się sprawami postronnymi. Nie pozwala, aby inne czynności przeszkadzały mu w rzetelnym pełnieniu dyżuru.
12. Nie powinien zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa.
13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika pełni również dyżur w jego zastępstwie. W przypadku, gdy ma planowo swój dyżur, zgłasza zaistniałą sytuację wicedyrektorowi, który może wyznaczyć innego nauczyciela na zastępstwo w pełnieniu dyżuru.
14. Dyżury rozpoczynają się o godzinie 7.00 i trwają do zakończenia zajęć lekcyjnych.
15. Samowolne zejście lub niewywiązanie się z obowiązku pełnienia dyżuru jest poważnym zaniedbaniem i naruszeniem porządku pracy.
16. Regulamin pełnienia dyżurów szczegółowo określa zakres obowiązków nauczyciela dyżurującego.
Uczniowie:
1. W czasie przerw zachowują się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innych osób (nie biegają, nie hałasują).
2. Po korytarzu i schodach przemieszczają się zgodnie z ruchem prawostronnym.
3. Mogą siadać tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
4. Mogą przebywać w salach tylko pod opieką nauczycieli.
5. Dbają o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu, szanują mienie szkoły (nie niszczą sprzętów, ścian itp.), dbają o cudzą własność (nie niszczą plecaków, nie zrzucają ubrań z wieszaków w szatniach itp.).
XII. Procedura przyznawania uczniom oddziałów 0 – VIII bezpłatnego dożywiania.
1. Wniosek w sprawie bezpłatnego dożywiania ucznia składa do dyrektora szkoły rodzic bądź wychowawca klasy.
2. Wniosek powyższy powinien zawierać:
• dane ucznia (w tym pesel) oraz rodzica
• termin objęcia pomocą, o którą wnioskuje rodzic lub wychowawca
• uzasadnienie wniosku
3. Intendent szkolny monitoruje sytuację uczniów korzystających z bezpłatnego dożywiania i kontaktuje się z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym w sprawie kontynuacji decyzji przyznawanych przez MOPS.
4. Decyzję w sprawie przyznania bezpłatnego dożywiania na okres nie dłuższy niż pięć miesięcy podejmuje komisja w składzie: dyrektor (wicedyrektor) szkoły, pedagog oraz wskazany przez dyrektora inny pracownik szkoły.
5. Decyzja komisji powinna być wydana w terminie pięciu dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.
6. Komisja sporządza protokół zawierający wykaz uczniów objętych pomocą
XIII. Funkcjonowania stołówki szkolnej.
1. Stołówka szkolna wydaje posiłki w godzinach 11.00 - 13.30.
2. Uczniowie spożywają posiłki na pierwszej przerwie obiadowej w godz. 11.25 -11.45, oraz na drugiej przerwie obiadowej w godz. 12.30 -12.50.
3. Opiekę nad uczniami podczas spożywania posiłku w stołówce szkolnej sprawuje nauczyciel dyżurujący oraz nauczyciel świetlicy w godzinach od 11.15 do godz. 13.15.
4. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany bezpiecznie doprowadzić do stołówki szkolnej uczniów przebywających pod opieką świetlicy. Inni uczniowie przybywają samodzielnie na obiad z wyjątkiem klas młodszych,
5. Powrót ze stołówki uczniów ze świetlicy również odbywa się pod opieka nauczyciela świetlicy.
6. W stołówce szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się oraz nauczyciele pełniący dyżur.
XIV. Procedura pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej.
Nauczyciel:
1. Nadzoruje określone tury obiadowe.
2. Podczas dyżuru w stołówce nie je obiadu.
3. Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych, np. rodziców.
4. Nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków przez uczniów: odniesienie talerzy, kubka, sztućców, itp. oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków.
XV. Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci uczęszczających do świetlicy.
1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przyprowadzenia ze świetlicy szkolnej na lekcje i odprowadzenia dzieci po lekcjach do świetlicy szkolnej. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku wyjść poza teren szkoły (np. wycieczki itp.).
2. Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel np. religii, j. angielskiego, jest on zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów na zasadach jak w pkt 1.
3. Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.
4. W przypadku zmiany godzin lekcji wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić pisemną informację
o zaistniałej zmianie.
XVI. Postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn.
1. W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą przebywać w niej w przypadku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.
2. Jeżeli uczeń skończył zajęcia to nauczyciel mający ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić opiekę do momentu przyjścia rodziców.
3. Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, wówczas przyprowadza dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane dziecka. Następnie kontaktuje się z rodzicami dziecka i powiadamia ich o pozostawieniu go pod opieką świetlicy.
4. Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci niezapisanych do świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.
5. Wychowawca klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców.
6. Dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy.
7. Dzieci z klas IV-VIII są objęte opieką przez nauczycieli bibliotekarzy.
XVII. Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców.
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców z sali świetlicowej.
2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w świetlicy.
4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
5. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
6. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
• samodzielnego wyjścia dziecka do domu
• odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun
7. Po zakończeniu zajęć świetlicowych rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami dziecko może zostać przekazane pod opiekę  odpowiednim organom (policja).
8. Rodzice dzieci odebranych ze świetlicy po godzinach zakończenia zajęć zobowiązani są do wyjaśnienia oraz wpisania się do rejestru dzieci nieodebranych.
XVIII. Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót i niedziel i świąt) szkoła może zapewnić opiekę uczniom, na prośbę rodziców.
2. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy składają pisemną informację nauczycielom świetlicy, pozostali uczniowie wychowawcom klasy w terminie przynajmniej trzech dni przed dniem wolnym.
3. W tym dniu uczniowie są pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela pełniącego dyżur w świetlicy.
4. Uczniom niezapisanym do świetlicy zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zapewnia wychowawca świetlicy lub nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy.
XIX. Procedura sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej.
1. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece od 8.00 do 16.00.
2. Nauczyciele bibliotekarze sprawują opiekę nad uczniami klas IV-VIII nieuczęszczającymi na lekcje religii, według wykazu dostarczonego przez Dyrektora.
3. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej w określonych godzinach pod stałą opieką są ewidencjonowani w dzienniku korzystania z czytelni.
4. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminów biblioteki szkolnej: regulaminu biblioteki oraz regulaminu korzystania ze stanowisk komputerowych.
5. Uczniowie korzystający ze stanowiska komputerowego mają obowiązek wpisania się do zeszytu użytkowania komputera.
6. Uczniowie mogą korzystać z kserokopiarki i drukarki tylko pod nadzorem nauczyciela bibliotekarza.
7. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania regulaminów) obowiązują następujące kroki postępowania:
• upomnienie ustne
• zapis w zeszycie uwag
• zgłoszenie wychowawcy klasy oraz zapis w dzienniku szkolnym (w razie sytuacji powtarzających się)
8. W przypadku niewłaściwego zachowania się ucznia na stanowisku komputerowym nauczyciel bibliotekarz może zastosować również ograniczenie możliwości korzystania z komputera lub całkowity zakaz korzystania z niego przez określony czas (do końca roku szkolnego włącznie).
9. O zakazie korzystania ze stanowiska komputerowego przez ucznia informowany jest wychowawca klasy oraz za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
10. Po zakończeniu zajęć bibliotecznych tj. po godz. 16.00 rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebrane dziecko.
XX. Procedura organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
1. Szkoła organizuje, współorganizuje imprezy, wydarzenia, uroczystości i konkursy.
2. Mogą mieć charakter działań klasowych, międzyklasowych, środowiskowych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
3. Przez imprezę czy uroczystość szkolną rozumie się:
• akademia szkolna,
• apel uczniowski,
• uroczystości okolicznościowe np. z okazji świąt
• konkurs wewnątrzszkolny/zewnętrzny,
• dyskoteka: zabawa, bal.
4. Organizacją takiej imprezy zajmuje się nauczyciel. Akceptacji udziela Dyrektor szkoły.
5. Wszystkie imprezy i uroczystości umieszczone są w Kalendarzu Imprez, który jest sporządzany do 15 września.
6. Szczegóły dotyczące przebiegu organizator lub współorganizator musi uzgodnić z Dyrektorem szkoły przed podaniem ich do wiadomości zainteresowanym.
7. Na tydzień przed imprezą organizator zobowiązany jest przedstawić Dyrektorowi pisemny scenariusz uroczystości.
8. Opiekun ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników i odpowiedni poziom przedsięwzięcia.
9. Udział w imprezie należy opisać w krótkiej notatce (można dołączyć zdjęcia, film) i najpóźniej 7 dni po jej zakończeniu przekazać osobie prowadzącej stronę internetową szkoły i kronikę szkoły, celem promocji placówki.
XXI. Procedura organizowania wycieczek szkolnych.
1. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz "Regulaminem organizacji wycieczek szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu".
2. Wychowawcy klas, kierownik świetlicy lub nauczyciele przedmiotowi zgłaszają chęć organizacji wycieczki Dyrektorowi lub zastępcy dyrektora szkoły.
3. Plan wycieczki zatwierdza Dyrektor szkoły.
4. Plan wycieczki powinien zawierać następujące elementy:
• termin,
• trasę,
• środki lokomocji,
• rodzaj wycieczki ( dydaktyczna, dydaktyczno -turystyczna, turystyczno- krajoznawcza, krajoznawcza),
• dokładne miejsce zakwaterowania i wyżywienie,
• imienną propozycję opiekunów,
• wstępny plan finansowy wycieczki lub imprezy zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia,
• regulamin wycieczki13
5. W oparciu o plan wycieczki, kierownik wycieczki wypełnia:
a) kartę wycieczki
b) listę uczestników wycieczki'", która powinna zawierać:
• nazwisko i imię dziecka,
• numer telefonu do rodziców,
• klasa,
• pesel.
6. Opiekun wycieczki zobowiązany jest do poinformowaniu rodziców uczniów o planowanej wycieczce oraz przypomnieniu wicedyrektorowi szkoły o terminie wycieczki i sporządzeniu dla niego listy uczniów pozostających w szkole.
7. Zbieraniem pieniędzy na wycieczkę zajmuje się wychowawca klasy lub osoba przez niego upoważniona.
8. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców.
9. Opiekun wycieczki (wychowawca klasy) przygotowuje w dwóch egzemplarzach odpowiednią dokumentację, z których jeden zostaje w szkole a drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki. Po powrocie z wycieczki kopia pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy.
10. Sekretariat szkoły prowadzi ewidencję kart wycieczek szkolnych.
11. Na wypadek zmiany warunków pogodowych należy mieć przygotowany program zastępczy wycieczki.
12. Wszystkie wyjścia i wycieczki powinny być wpisane do zeszytu wyjść.
13. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zaplanowana nie później niż 30 minut przed przewidywaną godzina rozpoczęcia podróży. Należy wtedy:
• sprawdzić listę obecności,
• przypomnieć program, harmonogram i regulamin wycieczki,
• sprawdzić ubiór i ekwipunek uczestników,
• właściwie rozmieścić uczestników wewnątrz pojazdu,
• dopilnować, by wszystkie bagaże znajdowały się na półkach bądź w schowkach.
14. Kierownik lub jeden z opiekunów wycieczki, biorący udział w wycieczce zagranicznej powinni znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym. Ponadto organizator musi o organizacji takiej wycieczki powiadomić właściwą delegaturę MKO oraz organ prowadzący szkołę.
15. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy bezwzględnie pouczyć wszystkich jej uczestników o sposobie zachowania się w czasie nieszczęśliwego wypadku.
Finansowanie wycieczki.
1. Opiekun zobowiązany jest sporządzić plan finansowy wycieczki, który określa ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki mogą być finansowane ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych prawnie dozwolonych źródeł:
• ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego,
• ze środków przekazanych przez osoby fizyczne i prawne.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w wycieczce.
6. Jeżeli wycieczka prowadzona jest przez uprawionego przewodnika to w koszty wycieczki należy wliczyć jego wynagrodzenie.
7. Za regulowanie zobowiązań finansowych związanych z wycieczką odpowiada kierownik wycieczki.
8. Kierownik wycieczki po jej zakończeniu dokonuje jej rozliczenia w terminie 2 tygodni.
9. Dowodami finansowymi są listy wpłat oraz rachunki, faktury, bilety wydawane przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze. W uzasadnionych wypadkach dowodem mogą być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki i opiekunów.
Obowiązki opiekunów wycieczki.
Spośród opiekunów wycieczki dyrektor szkoły wyznacza osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika wycieczki.
1. Kierownikiem wycieczki może być osoba, która:
• Ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
• Posiada uprawnienie przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
2. Do obowiązków kierownika należy:
• opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
• opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
• zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
• zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania w szczególności omawia zasady bezpieczeństwa: na jezdniach, dworcach kolejowych, przystankach tramwajowych, w lasach, nad wodą, w miejscach postoju, w czasie podróży, w czasie spacerów po mieście i górskimi szlakami turystycznymi,
• określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki lub imprezy,
• odpowiada za apteczkę pierwszej pomocy,
• organizuje transport .wyżywienie i noclegi dla uczestników,
• dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
• dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
• dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, rozliczając się z uczniami i ich rodzicami i jeżeli środki pochodziły z Rady Rodziców to rozlicza się z Radą Rodziców,
• zabezpiecza powrót uczestników wycieczki do miejsca zamieszkania tzn. określa i informuje rodziców o czasie
i miejscu zakończenia wycieczki,
• dopilnowuje, by wszyscy uczestnicy wycieczki posiadali niezbędny sprzęt i ekwipunek,
• informuje szkolnego inspektora B.H.P o ewentualnych wypadkach , które miały miejsce w trakcie wycieczki,
3. Opiekunem wycieczki może być każdy nauczyciel. Każdy opiekun zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności. Oświadczenie jest kartą wycieczki, ale może być podpisane również na oddzielnym piśmie.
4. Do obowiązków opiekunów należy:
• sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
• współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
• sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
• nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
• wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
5. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczebny grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego.
6. Zobowiązuje się nauczycieli i opiekunów do niepalenia papierosów w obecności dzieci młodzieży.
7. Kierownicy i opiekunowie wycieczki są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zarządzeń epidemiologicznych oraz regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z wszelkich urządzeń w miejscach postoju i podróży.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa.
Wycieczki autokarowe.
1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznakowany jest z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej.
2. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiały odblaskowego.
3. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania dzieci i młodzieży.
4. Kierowca musi posiadać potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę.
5. Kierowca może jechać maksymalnie 8 godzin, w rytmie 4 godziny jazdy - godzina odpoczynku. Opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej pojazdów.
6. Ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących w pojeździe.
7. Przejście w autokarze musi być wolne.
8. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru.
9. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach.
10. Należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia.
11. Kierownik wycieczki powinien dysponować apteczką pierwszej pomocy.
12. Bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach.
13. Napoje powinny być zabezpieczone w torbach uczestników wycieczki tak, aby nie wylały się.
14. Jeżeli przejazd przekracza 4 godziny należy zaplanować 40 minutową przerwę na posiłek.
15. Przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie specjalnych parkingów.
16. W czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania.
17. Po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników.
18. Należy unikać przewozu dzieci w czasie nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności.
19. Opiekunowie wycieczki dbają o ład i porządek w autokarze (zasady czystości ustalone z kierowcą).
Przejazdy pociągami.
1. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagony, w tym celu wskazane jest dokonywanie wcześniejszej rezerwacji miejsc lub przedziałów.
2. Zasady rozmieszczania uczniów i bagażu oraz zapewnienie środków pierwszej pomocy - jak w przypadku przejazdu autokarem.
3. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu i wychylania się przez okna.
4. W czasie postoju pociągu uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących.
5. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz legitymacje szkolne uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.
Zasady poruszania się w grupą w miastach.
1. Przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki.
2. W trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią, a drugi idąc na końcu zamykał ją.
3. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim.
4. Obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego, aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy.
5. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
6. Szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem.
7. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki:
• znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (dotyczy pociągu, tramwaju, metra),
• znali nazwę przystanku, na którym grupa będzie wysiadać,
• znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
• posiadali ważne bilety na przejazd.
Wycieczki rowerowe.
1. Liczba rowerów w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
2. Odległość miedzy jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 metrów.
3. Odległość roweru od roweru nie powinna przekraczać 5 m.
4. Kolumnę rowerów oznacza się białą chorągiewką z przodu, z tyłu umieszcza się wysunięty lizak, zamontowany do siodełka.
5. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
6. Uczestnicy wycieczek rowerowych muszą mieć karty rowerowe.
7. Zaleca się tworzenie 10 osobowych grup pod nadzorem 2 - 3 dorosłych.
8. Przed rozpoczęciem jazdy opiekun powinien sprawdzić znajomość, a w razie potrzeby przypomnieć podstawowe reguły jazdy rowerem w ruchu drogowym.
9. Opiekun jeszcze w fazie planowania trasy winien uwzględnić regulacje tempa jazdy i dystans według możliwości najsłabszego, najczęściej najmłodszego z uczestników.
10. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 50 km.
11. Opiekunowie przed rozpoczęciem jazdy winien sprawdzić, czy wszystkie rowery znajdują się w należytym stanie technicznym i posiadają wymagane przepisami wyposażenie, m.in. oświetlenie roweru i "odblaski".
12. Opiekun powinien posiadać przynajmniej jedna apteczkę oraz podstawowe części zamienne i narzędzia do podręcznych napraw (pompkę, komplet kluczy, itd.).
13. W czasie jazdy opiekun powinien prowadzić wycieczkę jadąc jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Tuż za nim winni poruszać się najsłabsi rowerzyści. Prawo o ruchu drogowym zakazuje jazdy obok siebie.
14. Kolumnę zamyka drugi opiekun.
15. Wszyscy rowerzyści powinni stosować zasadę ograniczonego zaufania.
16. Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jest dozwolone jedynie w razie braku drogi (ścieżki) dla rowerów i niemożności korzystania z jezdni, jeżeli dozwolony jest na niej ruch pojazdów samochodowych z prędkością większą niż 60 km/h.
Wycieczki piesze.
1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
2. Przy wyjściu dzieci poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony co najmniej jeden opiekun dla grupy 30 uczniów.
3. Przy korzystaniu ze środków komunikacji opieka musi być zwiększona w zależności od odległości, a także wieku uczniów. Jeśli wycieczka będzie się odbywała poza miejscowością, w której jest siedziba szkoły jeden opiekun powinien przypadać dla grupy do 15 uczniów.
4. W przypadku dzieci do lat 10 poruszających się w kolumnie, stosuje się przepisy o ruchu pojedynczego pieszego (art. 11 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym). Kierownik takiej kolumny prowadzi ją po jezdni tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza i porusza się lewą stroną jezdni.
5. Piesi poniżej 10 lat nie mogą przebywać na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności (np. o zmroku).
6. Kolumna pieszych w wieku powyżej 10 lat porusza się prawą stroną jezdni, tak jak pojazdy. Długość każdej kolumny nie może przekraczać 50 metrów. Ze względów bezpieczeństwa kolumny nie mogą znajdować się na jezdni w czasie mgły.
7. Osoba poniżej 18 lat nie może prowadzić kolumny pieszych.
8. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych powyżej 10 lat odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności, to pierwszy i ostatni z idących niosą latarki ze światłem białym.
9. Wskazane jest, aby wszyscy uczestnicy wycieczki byli wyposażeni w elementy odblaskowe.
Postanowienia końcowe.
1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
2. Jeżeli wycieczka ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu, należy zgłosić zamiar wyjścia poza teren szkoły i odnotować wyjście na wycieczkę w dzienniku lekcyjnym i w specjalnym zeszycie wycieczek.
3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce powinni mieć zajęcia lekcyjne z inną klasą, imienny wykaz uczniów przygotowuje wychowawca klasy, a podział dokonuje osoba upoważniona przez Dyrektora szkoły.
4. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.
5. Wszystkie pisma wysłane w sprawie wycieczki powinny być podpisane przez kierownika wycieczki i zatwierdzone przez Dyrektora szkoły.
6. Sprawy nieuregulowane niniejszymi przepisami i zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innymi przepisami wyższego rzędu.
7. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
XXII. Procedury korzystania z szatni szkolnej.
1. Pracownik szkoły otwiera szatnię o godzinie 7.00.
2. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz w oddzielnym worku - obuwie zewnętrzne (ewentualnie sportowe).
4. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
5. Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych i przerw.
6. Każdy oddział ma w danym roku szkolnym przydzielony segment wieszakowy, odpowiednio oznaczony.
7. W czasie trwania lekcji szatnie zamykane są na kłódkę przez pracownika obsługi.
8. Podczas przerw przy szatni pełniony jest dyżur przez pracownika pełniącego obowiązki szatniarza.
9. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.
10. Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.
11. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły.
XXIII. Procedury organizacji sklepiku szkolnego.
1. Ze sklepiku szkolnego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Sklepik zlokalizowany jest w miejscu dostępnym dla wszystkich uczniów.
3. Sklepik zaopatrzony jest w produkty zdrowe dla dzieci.
4. Ceny artykułów zdrowych ( np. owoce) powinny być konkurencyjne dla pozostałych towarów.
5. Nadzór nad asortymentem sprawuje Dyrektor szkoły.
6. W czasie lekcji uczeń nie ma prawa do zakupów w sklepiku (z wyjątkiem dzieci przebywających w tym czasie
w świetlicy). Zakupów może dokonać przed, po lekcjach lub w czasie przerw.
XXIV. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci.
1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem uniemożliwiającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.
2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.
3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.
4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:
• przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób;
• nie przekazywać danych osobowych;
• nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;
• nie korzystać z komunikatorów;
• nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, muzycznych, filmowych itp.
• nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera.;
• przestrzegać etykiety;
• w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.
5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.
6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.
XXV. Procedury używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
1. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać ustalonych warunków korzystania z ww. urządzeń na terenie szkoły.
2. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.
3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych.
4. W wyjątkowych okolicznościach może uczeń, za zgodą Dyrektora szkoły bądź nauczyciela, użyć urządzenia elektronicznego.
5. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, bądź innego nośnika jest surowo zabronione.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu telefonicznego bądź innego urządzenia na terenie szkoły oraz w trakcie innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, kino).
7. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje oddaniem urządzenia elektronicznego do sekretariatu szkoły. Urządzenie odbierają rodzice ucznia.
XXVI. Procedury ubioru ucznia.
1. W szkole obowiązuje schludny w stonowanych kolorach ubiór.
2. We wskazane dni uczniowie mogą nosić dowolne stroje. Jednak ich ubiór powinien być schludny.
3. Uczniowie w dni powszednie zobowiązani są do noszenia na terenie szkoły stosownego ubioru tzn. stonowana kolorystyka i schludność - inny ubiór jest nieodpowiedni i za jego brak uczeń będzie ponosił konsekwencje w postaci wpisu do dziennika uwag.
4. Podczas uroczystości szkolnych każdego ucznia obowiązuje strój galowy: biała koszula lub bluzka i granatowe lub czarne spodnie albo spódnica.
5. Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego zobowiązani są do szczególnej dbałości o strój galowy, tzn. granatowe lub czarne spodnie i biała koszula dla chłopców oraz granatowa lub czarna spódnica dziewcząt, pod jednolitym strojem uczniowskim mogą nosić dowolne, lecz schludne ubranie.
6. Podczas wycieczek szkolnych uczniowie mogą nosić dowolny strój.
7. Na lekcjach wychowania fizycznego uczeń jest zobowiązany do ćwiczenia w stroju sportowym.
XXVII. Procedury bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego.
1. Ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.
2. Kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.
3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
4. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
5. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
6. Niedopuszczalne jest wydawanie uczniom sprzętu. którego użycie może stworzyć zagrożenie dla zdrowia lub życia.
7. Korzystanie ze sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
8. Korzystać ze sprzętu należy wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach oraz korzystania ze sprzętu sportowego. Mają obowiązek podania takiej informacji także podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
10. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.
11. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez ucznia będą usuwane na koszt rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
12. Osobami powołanymi do egzekwowania przepisów powyższego regulaminu są nauczyciele wychowania fizycznego tutejszej szkoły oraz jej Dyrektor.
XXVIII. Procedury zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania - fizycznego.
1. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych obiektach sportowych.
2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, znajdujący się w szatni lub korytarzu wychowania fizycznego. są pod opieką dyżurującego w tym segmencie nauczyciela wychowania fizycznego.
3. Wchodzenie na salę gimnastyczną podczas przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.
4. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami wychowania fizycznego, jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.
5. Podczas przerw międzylekcyjnych drzwi sali gimnastycznej oraz drzwi prowadzące na boisko szkolne są zamknięte.
6. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej i boisku szkolnym tylko w obecności nauczyciela.
7. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny.
8. Sprzęt do ćwiczeń można rozstawiać i korzystać z niego tylko w obecności nauczyciela.
9. Przybory do ćwiczeń można pobierać tylko pod nadzorem nauczyciela.
10. Wszelkie uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
11. Wspinanie się po drabinkach, kopanie piłki, korzystanie z przyborów i przyrządów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest zabronione.
12. Brutalne zachowanie, krzyki, popychanie jest podczas lekcji wychowania fizycznego są surowo zabronione.
13. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne dobrane odpowiednio do pory roku i miejsca gdzie odbędzie się lekcja ( sala gimnastyczna, boisko przyszkolne).
14. Aktywne uczestnictwo w lekcji w stroju niegimnastycznym jest zabronione.
15. Uczniowie zwolnieni z wykonywania ćwiczeń (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców) pozostają pod opieką nauczyciela na sali gimnastycznej lub boisku i biernie uczestniczą w zajęciach.
16. Uczniowie skarżący się na złe samopoczucie są zwolnieni z wykonywania ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do pielęgniarki szkolnej.
17. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora szkoły o każdym poważnym wypadku.
18. Każde nieszczęśliwe zdarzenie należy odnotować w rejestrze wypadków uczniów, który znajduje się sekretariacie szkoły.
19. Uczeń zostaje zwolniony z lekcji wychowania fizycznego do domu tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica, wychowawcy, pielęgniarki szkolnej.
20. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać sali gimnastycznej lub boiska przyszkolnego.
21. W sali gimnastycznej i korekcyjnej w widocznych miejscach umieszczone są tabliczki ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego zachowania.
XXIX. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole.
• astma - zasady postępowania
• cukrzyca - zasady postępowania
• padaczka - zasady postepowania
• hemofilia - zasady postępowania
• dziecko przewlekle chore
W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, nauczyciel wychowawca
powinien:
1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat Jego choroby oraz wynikających z mej ograniczeń w funkcjonowaniu;
2. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;
3. W porozumieniu z pielęgniarką, wspólnie z pracownikami szkoły opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania;
4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów.
Każdy nauczyciel uczący w danej klasie powinien mieć informacje na temat chorób dziecka i innych poważnych problemów zdrowotnych dających wiedzę na temat właściwego postępowania z dzieckiem. Ta wiedza może mieć decydujące znaczenie w sytuacji, gdy uczeń źle się poczuje.
Astma – zasady postępowania.
W przypadku wystąpienia u ucznia ataku astmy można/trzeba postąpić zgodnie z poniższą procedurą,
Objawy ataku.
Najbardziej typowe objawy ataku choroby to duszność, przyspieszenie oddechu, świszczący oddech, zasinienie ust, ucisk w klatce piersiowej, kaszel (najczęściej suchy, napadowy, męczący). Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami, na które uczulone jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy, infekcje.
Procedura postępowania podczas ataku:
1. Podanie wziewnego leku rozkurczającego oskrzela, który uczeń powinien mieć stale przy sobie zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza (informacja powinna być zamieszczona w dzienniku lekcyjnym),
W przypadku ciężkiej duszności:
2. Należy podać jednocześnie 2 dawki leku w aerozolu w odstępie 10-20 sekund. Po wykonaniu 1 pierwszej inhalacji
3. Wyznaczyć ucznia, który ma wezwać innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub bibliotekarkę celem zapewnienia opieki pozostałym uczniom,
4. Stworzenie jak najlepszych warunków do odpoczynku, niepotęgujących stresu, np. odizolowanie od osób trzecich, aby dziecko nie czuło się obiektem skupiającym na sobie uwagi kolegów.
5. Zawiadomienie rodziców dziecka.
6. Ciągła obserwacja dziecka.
7. W przypadku duszności o dużym nasileniu powinno się wezwać Pogotowie Ratunkowe.
Nakazy:
1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.
2. Dziecko, które ma objawy po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek.
3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.
4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy.
Zakazy:
1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych.
2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto.
3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego wysiłku.
4. W klasach, gdzie odbywają się lekcje nie powinno być zwierząt futerkowych.
Ograniczenia:
1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia.
2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia.
Obszary dozwolone i wskazane dla dziecka:
1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. Wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby.
2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego.
3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe.
4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie.
5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych.
Bardzo ważny jest dobry kontakt szkoły z rodzicami, po to, aby wspólnie zapewnić dziecku bezpieczne warunki nauki i pobytu w szkole. Pozwoli to zmniejszyć nadopiekuńczość rodziców a dziecku rozwijać samodzielność i zaufanie do własnych możliwości i umiejętności. Tylko współdziałanie szkoły z rodzicami i lekarzem prowadzącym pomoże prawidłowo funkcjonować dziecku z astmą oskrzelową w środowisku, gdzie spędza wiele godzin w ciągu dnia.
Dziecko z cukrzycą.
W przypadku wystąpienia u ucznia cukrzycy można postąpić zgodnie z poniższą procedurą.
Objawy ataku:
W Polsce około 90% dzieci chorych na tę chorobę to dzieci z cukrzycą typu 1. Aby pomóc uczniowi z cukrzycą w szkole, należy zapewnić mu ustronne miejsce, w którym będzie mógł w bezpieczny i higieniczny sposób dokonać badania krwi oraz wykonać wstrzyknięcie insuliny z możliwością umycia rąk.
Niezwykle ważne jest ustalenie ze wszystkimi nauczycielami możliwości wykonania zastrzyku, zjedzenia posiłku lub skorzystania z toalety - także podczas trwania lekcji.
Hipoglikemia (niedocukrzenie).
Hipoglikemia jest to krytyczny spadek poziomu cukru we krwi, który stwarza realne zagrożenie życia. W tej sytuacji potrzebna jest natychmiastowa pomoc.
Najbardziej typowe objawy hipoglikemii to:
• ból głowy,
• ból brzucha,
• zaburzenia mowy, widzenia i równowagi,
• nielogiczne odpowiedzi na pytania,
• ziewanie, senność,
• blada skóra,
• wzmożone pocenie,
• drżenie rąk, osłabienie,
• zmęczenie,
• zaburzenia koncentracji,
• chwiejność emocjonalna,
• nadpobudliwość niepokój,
• napady agresji lub wesołkowatość przypominająca stan upojenia alkoholowego,
• zmiana charakteru pisma,
• utrata przytomności, drgawki, a nawet śpiączka.
Postępowanie przy hipoglikemii lekkiej - dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami, spełnia polecenia:
1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.
2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.
Nie wolno! Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego).
3. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach.
4. Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia.
Postępowanie przy hipoglikemii średnio - ciężkiej - dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami, potrzebuje bezwzględnej pomocy osoby drugiej:
1. Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie.
2. Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek cukru rozpuszczonych w 1/2 szklanki wody, coli, soku).
3. Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej.
Postępowanie przy hipoglikemii ciężkiej - dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie reaguje na żadne bodźce, może mieć drgawki. Dziecku, które jest nieprzytomne
NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!!:
1. Układamy dziecko na boku.
2. Wyznaczyć ucznia, który ma wezwać innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub bibliotekarkę celem zapewnienia opieki pozostałym uczniom.
3. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie.
4. Wzywamy pogotowie ratunkowe.
5. Kontaktujemy się z rodzicami dziecka.
6. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie można mu podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy).
U dzieci leczonych pompą:
1. Zatrzymaj pompę.
2. Potwierdź hipoglikemię.
3. Jeżeli dziecko jest przytomne podaj węglowodany proste.
4. Odczekaj 10-15 minut i zbadaj ponownie poziom glukozy we krwi, jeżeli nie ma poprawy podaj ponownie cukry proste.
5. Jeżeli objawy ustąpią i kontrolny pomiar glikemii wskazuje podnoszenie się stężenia glukozy, włącz pompę i podaj kanapkę lub inne węglowodany złożone.
6. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne lub ma drgawki połóż je w pozycji bezpiecznej, podaj domięśniowo zastrzyk z glukagonu i wezwij karetkę pogotowia.
Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie ustąpią!
Hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi).
Bardzo wysoki poziom glukozy we krwi utrzymujący się przez dłuższy czas może być przyczyną bezpośredniego zagrożenia życia.
1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu.
2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji.
3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia.
Jeżeli do ww. objawów dołączą:
1. ból głowy, ból brzucha;
2. nudności i wymioty;
3. ciężki oddech
może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej.
Należy wtedy bezzwłocznie:
1. Zbadać poziom glukozy.
2. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie.
Postępowanie przy hiperglikemii.
1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna).
2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie l litr w okresie 1,5-2 godz., najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna).
3. Samokontrola (badanie moczu na obecność cukromoczu i ketonurii, po około 1 godz. należy dokonać kontrolnego pomiaru glikemii).
4. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży się.
Niezbędnik szkolny, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą w szkole:
1. Pen - "wstrzykiwacz" z insuliną.
2. Pornpę insulinową, jeżeli jest leczone przy pomocy pompy.
3. Nakłuwacz z zestawem igieł.
4. Glukometr z zestawem pasków oraz gazików.
5. Plastikowy pojemnik na zużyte igły i paski.
6. Drugie śniadanie lub dodatkowe posiłki przeliczone na wymienniki np. przeznaczone na "zabezpieczenie" zajęć wf w danym dniu.
7. Dodatkowe produkty - soczek owocowy, tabletki z glukozą w razie pojawienia się objawów hipoglikemii.
8. Telefon do rodziców.
9. Informację w postaci kartki lub bransoletki na rękę, która informuje, że dziecko choruje na cukrzycę.
10. Glukagon (zestaw w pomarańczowym pudełku).
Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą - każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole:
1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie - także w trakcie trwania lekcji.
2. Możliwość podania insuliny.
3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję.
4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka.
5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w trakcie trwania lekcji.
6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach.
Dziecko z padaczką.
W przypadku wystąpienia u ucznia padaczki można postąpić zgodnie z poniższą procedurą.
Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, me prowokowanych napadów. Napadem padaczkowym potocznie nazywamy napadowo występujące zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi.
Niekiedy jedynym widocznym objawem napadu są kilkusekundowe zaburzenia świadomości. Napady padaczkowe dzieli się na napady pierwotne uogólnione oraz napady częściowe (zlokalizowane).
Napady pierwotnie uogólnione.
1. Napady nieświadomości, najczęściej kilkusekundowa utrata kontaktu z otoczeniem. Atypowym napadom nieświadomości mogą towarzyszyć mruganie lub gwałtowne ruchy o niewielkim zakresie w obrębie ust.
2. Napady atoniczne - napad spowodowany nagłym i krótkotrwałym obniżeniem napięcia mięśniowego w określonych grupach mięśni.
3. Napady toniczne - występuje głównie u małych dzieci zazwyczaj podczas zasypiania lub budzenia; charakteryzuje się nagłym, symetrycznym wzrostem napięcia mięśni w obrębie kończyn i tułowia.
4. Napady toniczno-kloniczne - w fazie tonicznej dochodzi do nagłej utraty przytomności, skurczu mięśni, zatrzymania oddechu; faza kloniczna charakteryzuje się rytmicznymi, gwałtownymi skurczami mięśni kończyn
i tułowia, następnie przechodzi w kilkuminutową śpiączkę.
5. Napady kloniczne - napady głównie u niemowląt i małych dzieci, częściej w przebiegu gorączki, cechują je symetryczne skurcze mięśni kończyn występujące seriami.
6. Napady miokloniczne - charakteryzują się gwałtownymi synchronicznymi skurczami mięśni szyi, obręczy barkowej, ramion i ud przy względnie zachowanej świadomości chorego.
Napady częściowe.
1. Napady częściowe z objawami prostymi -świadomość w czasie napadów jest na ogół zachowana, zwykle napady dotyczą określonej okolicy np. ręki lub ust.
2. Napady częściowe z objawami złożonymi - niektórym napadom mogą towarzyszyć zaburzenia świadomości o charakterze omamów i złudzeń; pacjent ma wrażenie, że już znajdował się w danej sytuacji życiowej lub przeciwnie, że nie zna sytuacji i przedmiotów, z którymi w rzeczywistości się już stykał, do tego typu napadów zaliczane są także napady psychoruchowe z towarzyszącymi im różnymi automatyzmami (cmokanie), u dzieci mogą niekiedy występować napady nietypowe, manifestujące się klinicznie bólami brzucha, głowy, omdleniami, napadami lęku itp.
3. Napady częściowe wtórnie uogólnione - rozpoczyna się zwykle od napadowych mioklonicznych lub klonicznych skurczów ograniczonych do określonych grup mięśni, aby następnie rozprzestrzenić się i doprowadzić do wtórnie uogólnionego napadu toniczno-klonicznego (tzw. napadu dużego).
Zespoły padaczkowe wieku dziecięcego - zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, dziecięca padaczka nieświadomości (piknolepsja), padaczka Rolanda, młodzieńcza padaczka nieświadomości, zespół Janza, padaczka odruchowa, omdlenia odruchowe, napady rzekomo padaczkowe.
Leczenie padaczki jest procesem przewlekłym, wymaga systematycznego, codziennego podawania leków. Nagłe przerwanie leczenia, pominięcie którejś dawki, może zakończyć się napadem lub stanem padaczkowym. Z tego powodu tak ważne jest aby pacjent mógł systematycznie przyjmować leki. W trakcie włączania leczenia lub jego modyfikacji dziecko może wykazywać objawy senności, rozdrażnienia, zawrotów głowy.
W razie wystąpienia napadu należy:
1. Przede wszystkim zachować spokój.
2. Wyznaczyć ucznia, który ma wezwać innego nauczyciela, pedagoga szkolnego lub bibliotekarkę celem zapewnienia opieki pozostałym uczniom.
3. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku.
4. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu - zdjąć okulary, usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.
5. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.
Nie wolno!
1. Podnosić pacjenta.
2. Krępować jego ruchów.
3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.
Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 10 minut albo jeśli po napadzie wystąpiła długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Dzieciom chorym na padaczkę trudniej jest wykorzystać w pełni swoje możliwości edukacyjne z przyczyn medycznych i społecznych. Narażone są na wyższy poziom stresu wynikający z obawy przed napadem i komentarzami, stąd też częściej występują u nich cechy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w czytaniu i pisaniu oraz inne trudności szkolne. W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły
Dziecko z hemofilią.
W przypadku wystąpienia u ucznia objawów choroby można postąpić zgodnie z poniższą procedurą.
Hemofilia jest wrodzoną skazą krwotoczną związaną z niedoborem czynnika VIII lub IX krzepnięcia krwi.
W zależności od tego rozróżniamy hemofilię A lub B.
Ciężka postać hemofilii - występują krwawienia do mięśni i stawów, duże podskórne wylewy, krwawienia z nosa. Krwawienia wewnętrzne są bolesne. Początkowym objawem może być uczucie rozpierania w stawie, drętwienia, mrowienia. Najlepiej, jeżeli wówczas zostanie podany koncentrat czynnika krzepnięcia krwi. Jeżeli leczenie zostanie odroczone powiększa się objętość stawu, pojawia się silna bolesność oraz przykurcz w stawie.
Umiarkowana i łagodna postać choroby - krwawienia są mniej częste, nie powodują zwykle trwałych zmian w stawach, zwykle wyraźny uraz poprzedza krwawienie. Choroba nie ma wpływu na funkcjonowanie społeczne ani nie wpływa negatywnie na rozwój intelektualny. Funkcjonowanie emocjonalne może nie być zaburzone. Jednak, zwłaszcza w ciężkiej postaci choroby, dziecko może czuć się gorsze, ponieważ nie może robić tego wszystkiego, co dziecko zdrowe np. grać w piłkę nożną. Wie, że może to spowodować krwawienie do stawu lub mięśni i związany z tym ból, konieczność leczenia dożylnego, czasami hospitalizacji.
Nakazy, zakazy, ograniczenia:
1. Dziecko nie powinno być narażone na urazy spowodowane np. śliską podłogą, przepychającym się tłumem dzieci.
2. W szkole musi mieć do chodzenia wygodne obuwie usztywniające staw skokowy, na nie śliskiej podeszwie.
3. Jeżeli dziecko jest sprawne ruchowo może biegać i skakać.
4. Inne dzieci muszą wiedzieć, że nie można chorego kolegi bić, popychać, podstawiać mu nogi.
5. Udział w lekcjach wf musi być ograniczony - bezpieczna jest gimnastyka, pływanie i gra w ping-ponga.
6. Dziecko może bez ograniczeń rysować, lepić z gliny, malować.
7. Należy rozwijać te sfery aktywności intelektualnej i ruchowej dziecka, w których ono się wyróżnia.
8. Dziecku choremu na hemofilię nie wolno podawać żadnych leków domięśniowo, ani stosować preparatów kwasu acetylosalicylowego.
Na co należy zwracać uwagę w szkole.
1. Nagłe dolegliwości bólowe ze strony kończyn dolnych lub górnych, utykanie.
2. Bóle brzucha lub głowy, wymioty.
3. Krwawienie z jamy ustnej lub nosa, zblednięcie.
Dziecko chore na hemofilię nie wymaga specjalnego traktowania przez nauczyciela w klasie. Powinno brać udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do teatru czy kina. Przed wyjazdem wskazane jest profilaktyczne podanie czynnika krzepnięcia u dziecka z ciężką postacią choroby.
Pierwsza pomoc.
1. W przypadku urazu/bólu należy oziębić dotkniętą część ciała przez przyłożenie lodu, zimnego okładu żelowego lub chustki zmoczonej w zimnej wodzie.
2. Posadzić/położyć w pozycji dla dziecka wygodnej.
3. Najczęściej należy podać czynnik krzepnięcia krwi.
4. Jeżeli dziecko wymiotuje, ma bole głowy, zaburzenia świadomości lub drgawki powinno się je położyć na boku i wezwać pogotowie, zawiadomić rodziców; jeżeli dziecko uskarża się na ból kończyny górnej lub dolnej nie powinno nią poruszać, wskazane jest unieruchomienie.
Dziecko przewlekle chore.
Choroba przewlekła to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem nasilonych objawów chorobowych. Długotrwała choroba i częste hospitalizacje mogą okresowo uniemożliwiać choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśników, a także zaspokajanie wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych społecznych. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom choroby przewlekłej, polega między innymi na udzielaniu dziecku i jego rodzinie pomocy w budowaniu nowej koncepcji życia z chorobą i pomimo choroby. Odbudowa poczucia bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań osób pomagających choremu dziecku i jego rodzinie. Dziecko może czuć się mniej bezradne i zagubione, gdy ma okazję do odnoszenia sukcesów i poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zatem dostrzeganie i eksponowanie osiągnięć dziecka, chwalenie go za nie i nagradzanie jest jednym z kierunków pomagania mu w pokonywaniu poczucia bezradności. Drugi ważny kierunek to uczenie dziecka nowych umiejętności- zarówno tych przydatnych w pokonywaniu trudności związanych z chorowaniem, jak i tych otwierających mu nowe, wolne od ograniczeń pola aktywności, poszerzających jego "obszar wolności". Szkoła pełni w życiu chorego dziecka szczególną rolę. Jest to miejsce, w którym może się ono uczyć i bawić, rozwijać swoje zdolności i umiejętności, może przeżywać radość i dumę ze swojej aktywności, a także budować dobre relacje z innymi dziećmi. Obecność przyjaznych nauczycieli i rówieśników jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego chorego dziecka. Niezwykle ważne jest przekazanie nauczycielom informacji o wpływie choroby dziecka na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne ucznia. Niektóre leki mogą działać pobudzająco a inne usypiająco. Może to mieć wpływ na zachowanie się dziecka lub możliwość efektywnego uczenia się. Dzięki informacjom od rodziców i lekarzy, nauczyciel może poznać chorobę dziecka w takim zakresie, aby w razie potrzeby, w odpowiednim czasie, udzielić mu niezbędnej pomocy i wsparcia oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie szkoły. Także dostosować sposoby komunikowania się oraz sposoby i formy nauczania do potrzeb i aktualnych możliwości chorego dziecka. Wzajemne kontakty pomiędzy szkołą i rodzicami powinny być stałe i systematyczne, oparte na zaufaniu, spokojnej, wzajemnej wymianie informacji oraz współpracy i zrozumieniu.
Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na terenie szkoły:
1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
2. pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności,
3. budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych,
4. przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi,
5. traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy,
6. uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego,
7. uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów,
8. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi,
9. rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka,
10. dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,
11. motywowanie do aktywności.
XXX. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
1. Zakres i osoby odpowiedzialne.
Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
• Dyrektor,
• nauczyciele,
• pracownicy niepedagogiczni.
2. Definicja wypadku w szkole.
Wypadek ucznia jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:
• na terenie szkoły;
• poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli).
3. Opis działań.
Udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu
Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego. Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ucznia ,skutkuje sankcją karną. Pracownik nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą -prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali. Pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3. Obowiązek powiadamiania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
• rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
• pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
• społecznego inspektora pracy;
• organ prowadzący szkołę lub placówkę;
• radę rodziców.
O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców ucznia o wypadku.
Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń - np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim:
• potrzebę wezwania pogotowia,
• potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
• godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia
Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.
W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
Powołanie zespołu powypadkowego.
Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy. W skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. Jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu - przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor.
Postępowanie powypadkowe.
Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową.
Zespół:
• przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporządza protokół przesłuchania;
• przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania, jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia - świadka i jego rodziców;
• sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku;
• uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek;
• uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku;
• sporządza protokół powypadkowy nie później niż. w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku – protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły.
Przekroczenie 14 dniowego terminu może nastąpić w przypadku, gdy wystąpią uzasadnione przeszkody lub trudności uniemożliwiające sporządzenie protokołu w wyznaczonym terminie.
W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu.
Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły po jego sporządzeniu. Jeżeli do treści protokołu powypadkowego nie zostały zgłoszone zastrzeżenia przez rodziców ucznia poszkodowanego postępowanie powypadkowe uznaje się za zakończone.
Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, dla:
• poszkodowanego,
• szkoły/placówki, która przechowuje go w dokumentacji powypadkowej wypadku ucznia,
• organu prowadzącego lub kuratora oświaty (na żądanie).
Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
• poszkodowanego pełnoletniego;
• rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).
Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego.
Składanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego.
W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu).
Zastrzeżenia składa się przewodniczącemu zespołu: ustnie i wtedy przewodniczący wpisuje je do protokołu lub na piśmie.
Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
• niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,
• sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący szkołę.
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
• zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
• powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
4. Dokumentacja.
Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków. Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

Wzory druków

Radom,
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna/
……………………………………
/adres, tel. kontaktowy/
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………… uczeń/uczennica
imię i nazwisko
klasy ...... Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu nie będzie uczęszczać do szkoły samodzielnie.
Deklaruję osobisty odbiór dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach.
Upoważniam do sprawowania opieki……………………………………………………...
imię i nazwisko opiekuna
 
 
…………………………………………..
/czytelny podpis rodzica, opiekuna/
 
Radom,
/imię i nazwisko rodzica, opiekuna/
……………………………………
/adres, tel. kontaktowy/
 
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………….
imię i nazwisko
ucz. klasy ................ Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu będzie w roku szkolnym
…….…../………… samodzielnie uczęszczać do szkoły/przychodzić i wracać po zakończonych zajęciach.
 
 
…………………………………………..
/czytelny podpis rodzica, opiekuna/
 
 

Wzór prośby o opiekę nad dzieckiem w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych
 
 
Proszę o zapewnienie opieki mojemu dziecku……………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)
uczennicy/uczniowi klasy……………….. w dniu …………………………………...
Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka o godzinie …………………………… do szkoły i do odebrania go o godzinie…………………….

Radom, dnia …………………………..
...………………………………….
(czytelny podpis rodzica)
 
Oświadczenia świetlicy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko
…………............................................................... , ucznia/uczennicy klasy ………………...
(imię i nazwisko dziecka)
świetlicy szkolnej o godzinie …………………………………………………………………
(godziny i ewentualnie dni samodzielnego wyjścia)
Przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu.

Radom, dnia ………………………….
……..……………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

Upoważnienie
 
Ja…………………………………….upoważniam do odbierania ze świetlicy szkolnej mojego dziecka
…………………………………………........ ucznia klasy……….
(imię i nazwisko dziecka)
następujące osoby:
1.
2.
……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)

Regulamin wycieczki
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo innych osób. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego odpowiedniego zezwolenia.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnoście się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8. W czasie trwania wycieczki należy dbać o dobre imię własne i szkoły.
9. Wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy zgłaszać opiekunom.
10. Za sporządzone zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu uczestnik ponosi koszty.
11. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
12. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami statutu szkoły.
Zobowiązanie
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki, co potwierdzam własnym podpisem.

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia

Podpis rodzica dziecka poniżej 7 lat

       
Opis metod i wykaz narzędzi wykorzystywanych w procesie działania, które jest przedmiotem procedury oraz wykaz powstałej dokumentacji, w wyniku stosowania tej procedury.
1. Wzory dokumentów i oświadczeń.
2. Zeszyt wejść i wyjść.
3. Zeszyt ewidencji uczniów w bibliotece.
4. Zeszyt korzystania ze stanowisk komputerowych.
Sposób prezentacji.
1. Zapoznanie rodziców na zebraniach.
2. Zapoznanie uczniów na lekcjach wychowawczych.
3. Umieszczenie w szkolnym centrum informacji.
Ewaluacja rozwiązań proceduralnych.
1. Monitorowanie prawidłowej realizacji procedur.
2. Przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa (wykorzystanie listy kontrolnej).
Tryb wprowadzania zmian.
1. Zgłoszenie uwag do Dyrektora szkoły.
2. Przygotowanie poprawek.
3. Przedstawienie zmian rodzicom uczniów.
4. Przedstawienie zmian radzie pedagogicznej.

Procedury wprowadzono po przedstawieniu zmian Radzie Rodziców oraz Radzie Pedagogicznej w dniu 13.09.2017 r.

Rejestr procedur
I. Procedura przebywania w budynku szkoły.
II. Procedura rozpoczynania i zakończenia zajęć szkolnych.
III. Procedura organizacji zajęć dydaktycznych.
IV. Procedura kontaktów z rodzicami.
V. Procedura prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy dotyczącej odbierania dziecka ze szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych.
VI. Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
VII. Procedura zwolnienia uczniów z zajęć dydaktycznych.
VIII. Procedura postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji.
IX. Procedura postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji.
X. Procedura postępowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją.
XI. Procedura organizacji przerw międzylekcyjnych i dyżurów nauczycieli.
XII. Procedura przyznawania uczniom oddziałów 0 – VIII bezpłatnego dożywiania.
XIII. Funkcjonowania stołówki szkolnej.
XIV. Pełnienia dyżuru w stołówce szkolnej.
XV. Przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci uczęszczających do świetlicy.
XVI. Postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn.
XVII. Przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców.
XVIII. Sprawowania opieki nad uczniem w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
XIX. Sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej.
XX. Organizowania imprez i uroczystości szkolnych.
XXI. Organizowania wycieczek szkolnych.
XXII. Procedury korzystania z szatni szkolnej.
XXIII. Procedury organizacji sklepiku szkolnego.
XXIV. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w sieci.
XXV. Procedury używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
XXVI. Procedury ubioru ucznia.
XXVII. Procedury bezpiecznego użytkowania sprzętu sportowego.
XXVIII. Procedury zachowania bezpieczeństwa przed, podczas i po lekcji wychowania - fizycznego.
XXIX. Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole.
XXX. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.