Uczniowie siedzący przy stoliku w świetlicy, rysujący na kartkach

W roku 2022/2023 nasza szkoła dołączyła do projektu Emp@tyczna Klasa.

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

- zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy

- nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi

- uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych

- integracja zespołu klasowego

- budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu

- wyrabianie zdolności do samomotywacji

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych - przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów

- uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych

- kształtowanie kompetencji kluczowych

Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu.

Autorami projektu są Agnieszka Krzemieniewska oraz Marek Grzywna.

Koordynator Projektu w naszej szkole: Katarzyna Pyciarz.

Wychowawcy świetlicy szkolnej w PSP 33 w ramach projektu Emp@tyczna Klasa zaprosili uczniów do obejrzenia i omówienia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=BGdfRYf67aw w celu wyjaśnienia młodym widzom czym jest empatia i jak ważna w czynieniu dobra jest wrażliwość na potrzeby innych ludzi. 

Uczniowie nauczyli się Piosenki o pomaganiu ludziom.

W myśl słów z tej piosenki: "kto jeśli nie ja pomagać innym ma" dzieci przebywające
w świetlicy szkolnej wykonały prace plastyczne, na których znalazły się uśmiechnięte buzie nawiązujące do używanych w internecie emotikonów (symboli emocji) - prace można obejrzeć w świetlicy szkolnej.

Teraz uczniowie będą starali się o robienie dobrych uczynków, pomaganie Rodzinie, koleżankom i kolegom, a dzięki temu będą stawać się bardziej empatyczni.

Uczniowie w świetlicy